Et meningsgivende 1:1 tilbud

Basen som tilbud er tilrettelagt som dagbehandling, hvis mål er at hjælpe eleverne til at udvikle strategier til at tackle og håndtere deres individuelle udfordringer, i et tempo som er tilpasset den enkelte elev. Dette kan f.eks. indebære at eleven hjælpes til at udvikle strategier til at indgå i sociale fællesskaber, til at håndtere individuelle udfordringer eller at komme tilbage til en hverdag hvor eleverne kan arbejde med skolefaglige opgaver igen.

I november 2022 så en ny afdeling på Basen sit lys. Efter mange henvendelser, faglige drøftelser internt og en fælles nysgerrighed på at skabe et meningsgivende tilbud til Basens elever blev vores nye afdeling, Basen KBH 4 etableret. Visionen med afdelingen er, at skabe et tilbud til den elevgruppe der grundet mistrivsel, oplevelser med ufrivilligt skolefravær og andre komplekse problemstillinger, har brug for at blive mødt med relationelle, individuelle og fleksible indsatser i et 1:1 tilbud.

Kristine Wulff-Dalsgaard, der er afdelingsleder på Basen KBH 4, fortæller om Basen KBH 4: De elever vi møder på KBH 4 har længere perioder af mistrivsel, ufrivilligt skolefravær, somatisering og både de og deres familier har belastningsreaktioner med sig. Det er derfor uhyre vigtigt, at vi bliver så tydelige som muligt på hvad vores intention er og hvordan tænker vi behandling og skole, for at skabe et fællesskabsanliggende med fælles engagement og mål.

Målgruppe og indhold i tilbuddet

KBH 4 er etableret i Basens lokaler på Carl Nielsen Allé, hvor der er mulighed for at tilbyde elever undervisning i eget lokale, eller sammen med ganske få andre elever. Alle elever, der visiteres til KBH 4 har både diagnostiske profiler (bl.a. autisme, angst, depression, OCD og lignende diagnoser) og belastningsreaktioner med sig, og alle har de et massivt behov for støtte. En del af tilbuddet er at indsatsen etableres som en helhedsorienteret indsats, med et tæt afstemmende samarbejde med elevens forældre eller andre primære omsorgspersoner. Der tilbydes familiebehandlingsforløb og individuelle samtaleforløb med eleverne.

For at komme i betragtning til vores særligt skærmede tilbud, skal eleven visiteres hertil af PPR og sagsbehandler. Ved visitationen vurderes det bl.a. om eleven vil profitere af KBH 4’s særligt skærmede tilbud, eller om en af vores øvrige afdelinger bedre vil kunne imødekomme elevens behov og forudsætninger.

Miljøterapeutisk organisering

Afdelingen er organiseret ud fra miljøterapeutiske principper, hvor behandling samtænkes med aktiviteter og undervisning. En miljøterapeutisk organisering har til hensigt at skabe et behandlingsmiljø, hvor der er fokus på den strukturelle og fysiske ramme, hvilket virker stressreducerende, forudsigeligt og giver et trygt miljø. Det betyder med andre ord, at alt fra valg af lokale, indretning, lys, stimuli i sanseindtryk og hvad der skaber tryghed for den enkelte elev, er overvejelser, der tages med i organisering af en dagbehandlingsramme på Basen KBH 4. Nogle elever byder ind i forhold til hvordan de kunne tænke sig at indrette deres eget lokale, og andre læner sig ind i Basens indretning af lokalet.

Strukturen og tilrettelæggelsen af elevernes hverdag på Basen KBH 4 lægger vægt på en individuel og fleksibel rammesætning af elevens forløb og med fokus på relationsopbyggende praksis, meningsgivende aktiviteter, psykoedukative udviklingsmuligheder, elevens zone for nærmeste udvikling og deltagelsesmuligheder personligt, fagligt og socialt.

Både skole og behandling

Basen KBH 4 følger ligesom de øvrige skoleafdelinger på Basen de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven forhold til, hvad eleverne skal undervises i, dog visiteres eleverne på KBH4 med et større støttebehov, hvorfor den primære indsats må forventes at være en delt behandling og undervisningsopgave. Undervisningen etableres som meningsskabende og doserede aktiviteter, når eleven er klar til dette. Kontaktetablering og den indledende undervisning kan tilbydes hjemme, hvis eleven til en start har svært ved at komme ind på Basen. Det er Basens opgave i samarbejde med forældre at udvikle en plan for gradvis eksponering [eksponering dækker over en gradvis og systematisk konfrontation med en frygtet stimulus, fx skole] ind på Basen, så eleven kan tilbydes en skoleramme på Basen hvor der er mulighed for at indgå i samspil med andre elever og andre behandler/undervisere.

Hverdagen på KBH 4

Alle de børn, der visiteres til KBH 4, har brug for at genvinde troen på at der er nogle der vil dem og vil være nysgerrige sammen med dem på, hvad der er godt for lige netop dem, fortæller Kristine.

Derfor tilrettelægges alle eleverne på KBH 4’s forløb individuelt, og alle elever har forskellige skemaer. Skemaerne tager afsæt i de 10 H’er, hvor fokus er afstemning af opgaven, ramme, mål og tidsperspektiv. Nogle elever profiterer af relationsopbyggende indsatser, der udelukkende tager afsæt i hvad der optager eleven af kreative og legeorienterede aktiviteter, og andre elever profiterer af at der skabes en ramme med skolefag fra start. Det er behandler/underviserens hensigt at møde eleven, der hvor eleven er, så der skabes bedst mulighed for et meningsgivende og trygt tilbud til eleven.

Psykologfaglig indsats og familiebehandling

Et tæt samarbejde omkring eleven er afgørende for at udvikle meningsgivende og udviklende indsatser, da størstedelen af de elever der visiteres til KBH4 har mistrivsel, lavt selvværd, opgivenhed og belastningsreaktioner med sig. Mistrivsel og belastningsreaktioner påvirker ikke kun eleven selv, men også hele det familiesystem de er en del af.

Det udvidede forældresamarbejde/familieforløb med primærbehandler

På Basen betragter vi et tæt og forpligtende forældresamarbejde, som helt afgørende for at kunne skabe et godt og udviklende forløb om og med eleven. Ved et forpligtende samarbejde forstår vi et gensidigt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi løbende afklarer fælles forståelse, roller og ansvar, og hvor forældrene ofte er i kontakt med elevens primærlærer (primær kontaktperson på Basen). På KBH4 er det vigtigt med en tæt dialog og tydelig forventningsafstemning mellem Basen og forældre.

Om forældresamarbejdet på Basen KBH 4 fortæller Kristine at: Flere forældre giver udtryk for, at det er første gang at de oplever at blive lyttet til, sådan for alvor lyttet til – uden forbehold og med en tro på, at vi kan skabe forandringer sammen.

Familieforløb med psykolog eller familiebehandler

Hvis det vurderes at der er behov for et mere intensivt forældresamarbejde, kan Basen etablere et individuelt tilrettelagt familiebehandlingsforløb. Forløbet anvendes til at skabe fælles forståelse omkring elevens behandlingsbehov og øge forståelsen for familiens samlede dynamikker. Arbejdet kan således bestå i at skabe forståelse for og kompetence til at støtte og guide barnet, og at skabe tilpassede strukturer i barnets samlede liv (hjem/skole). Behov for familieterapeutiske indsatser og individuelle samtaleforløb vurderes i samarbejdet mellem afdelingsleder, primære kontaktperson, psykolog og forældre. En del af den behandlingsmæssige indsats på afdelingen kan ligeledes være et koordineret samarbejde med eksempelvis psykiatri, ergoterapeuter eller andre relevante fagprofessionelle.

Vil du gerne høre mere om Basens skærmede pladser? Så kontakt:

Afdelingsleder, Kristine Wulff-Dalsgaard
T 6110 7735

Basen administration
3929 6767