Basen Fyn dagbehandling i Odense

Basen Fyn – Skole og dagbehandling i Odense for børn og unge med psykiske vanskeligheder

Basen har tilbudt skole- og dagbehandling til børn og unge med særlige behov siden 1996. Basens dagbehandlingstilbud udgør et alternativ til den almene folkeskole, og indeholder både undervisning og behandling for sårbare og udsatte børn og unge.

Vores målgruppe er normalt til højtbegavede børn og unge med forskellige vanskeligheder så som autismespektrumforstyrrelser, angst, depression, OCD, ADHD, spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd, skolevægrings- og isolationsproblematikker samt andre psykiske vanskeligheder og komorbiditet.

Basen er organiseret som en nonprofit, selvejende fond og består af i alt 4 afdelinger for elever i 3. til 10. klasse henholdsvis på Østerbro i København, i Birkerød i Nordsjælland og vores nye afdeling i Odense på Fyn.

Om Basen Fyn

Grundet en stor efterspørgsel af vores kompetencer og ydelser, særligt på Fyn, åbnede vi en ny afdeling i Odense pr. 1. august 2020. Afdelingen ligger centralt i Tarup på Thulevej 8, 5210 Odense NV og tager imod elever i 4. til 10. klasse.

Eleverne på Basen modtager undervisning i mindre grupper, hvorved læringsmiljøet bliver mere overskueligt og trygt for den enkelte elev, og mere intensivt end på specialskolerne. Behandlingen er implementeret i læringsmiljøet og i tilgangen til den enkelte elev, og er sammen med et tæt forældresamarbejde en forudsætning for at skabe udviklingsmuligheder for eleverne.

Læringsmiljøet på Basen er struktureret, trygt og tydeligt, og eleverne får muligheder for at udvikle kundskaber og færdigheder såvel fagligt, socialt og personligt. På Basen faciliterer vi et behandlingsmiljø, hvor elever og studerende udvikler strategier, som gør dem bedre i stand til at håndtere deres individuelle udfordringer og mestre deres eget liv.

Undervisning og behandling af elever med psykiske vanskeligheder

Dagbehandling er for børn og unge med særlige behov, hvis udfordringer betyder at de ikke kan indgå i almen skolen. Det er en foranstaltning under serviceloven §52, hvorfor visitation til Basen foregår via sagsbehandler.

Et dagbehandlingstilbud som Basen, følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven i forhold til antal undervisningstimer, hvad eleverne skal undervises i mv. dog under individuel hensyntagen til den enkelte elev. Eleverne bliver undervist i fag som dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, fysik/kemi, naturfag osv. af uddannede linjefagslærere sideløbende med behandlingsindsatsen. Ligesom i den almene folkeskole har eleverne på Basen også mulighed for at gå til eksamen i FP9 og FP10.

Dagbehandling handler bl.a. om at hjælpe eleverne til at udvikle strategier til at håndtere deres individuelle udfordringer, i et tempo som er tilpasser den enkelte. Dette kan f.eks. indebære at eleven hjælpes til at udvikle strategier til at kunne indgå i sociale fællesskaber, til at håndtere udfordringer relateret til en specifik forstyrrelse eller diagnose eller at komme tilbage til en hverdag hvor man fungere i skolen.

Skoletilbud for børn og unge på Fyn med autisme

ASF som diagnose dækker samlet set over en varig neuroudviklingsforstyrrelse, med sociale og emotionelle begrænsninger. ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, idet autismen griber ind i alle livets områder.

Vores arbejde med børn og unge med autisme tager udgangspunkt i den enkelte elevs specifikke problemstilling. Vi undersøger indledningsvist graden af begrænsning i elevens funktionsevne og afdækker elevens individuelle styrker.

På Basen arbejder vi ud fra den systemiske tilgang og anskuer eleven med ASF, som en del af et samlet system. Derfor inddrages familien og relevant netværk til eleven med ASF, således at der iværksættes en helhedsorienteret indsats omkring eleven. Det er vores erfaring at kognitiv terapi er et hjælpsomt redskab for børn og unge med ASF.

På Basen tilrettelægges skoledagen med en fast daglig struktur, og et trygt og forudsigeligt læringsmiljø. Der fokuseres hele tiden på at udvikle kompenserende værktøjer, som er målrettet den enkelte elev, således at stressniveauet reduceres og belastningen, qua ASF minimeres. Det er vores erfaring at der igennem et vedvarende fokus på disse områder, på sigt vil frigøres et overskud til at eleven kan navigere i krævende situationer og sammenhænge, med hjælp fra de kompenserende værktøjer som er udviklet igennem den kognitive terapi.

Skoletilbud på Fyn for børn og unge med angst

Angstlidelser er de hyppigst forekommende psykiske lidelser blandt børn og unge. For nogle er symptomerne så alvorlige, at det medfører store konsekvenser og begrænset livsudfoldelse for både barnet/den unge selv, men også ofte for den nærmeste familie. Man ved i dag, at jo hurtigere der tilbydes målrettet behandling, des lettere er det at komme af med de uhensigtsmæssige angstsymptomer igen.

Angst kan optræde i forskellige grader og have forskellige udtryk, og ofte optræder angsten sammen med andre typer vanskeligheder hos barnet/den unge, eks. opmærksomhedsforstyrrelse eller autismespektrumsforstyrrelse (ASF).

Basens tilgang til behandling af angst hos børn og unge

På Basen arbejder vi ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme, idet vi arbejder mod at hjælpe eleven med at ændre sin tænkning ift. de angstudløsende situationer. Dette baserer sig på antagelsen om at det ikke er en specifik situation der udløser angsten, men at det derimod er den mening, som eleven tilskriver situationen. Vi arbejder blandt andet med at identificere og udforske de 4 komponenter; tanker, følelser, kropslige signaler og adfærd, som de opleves her og nu i de angstudløsende situationer.

På Basen samarbejder elever, der oplever at angstsymptomer står i vejen for udvikling eller forhindrer dem i at nå deres mål, med deres primærlærer og evt. Basens psykolog omkring et behandlingsforløb. Første skridt er at identificere de situationer som medfører angst.

Eleven som lider af angstsymptomer føler sig ofte alene med sine vanskeligheder og en væsentlig forudsætning for at der kan skabes mod/lyst til at samarbejde omkring angsten er, at eleven tilbydes viden omkring angst og de specifikke vanskeligheder, som er genkendelige for dem og giver dem en ramme at forstå deres egen livssituation i. Denne form for psykoedukation er vigtig for den videre behandling, hvor der arbejdes med konkrete målsætninger, som eleven selv er med til at fastsætte. Den videre behandling består i at udforske og identificere de tanker, følelser og adfærd der knytter sig til de angstudløsende situationer, for herigennem at hjælpe eleven til at finde alternative måder at forstå deres egen oplevelsesverden og angstudløsende situationer på.

Et grundigt forarbejde med eleven er nødvendigt for at sikre succes i behandlingen, da forskellige angsttyper fordrer forskellige tilgange. Eksempelvis er det vores erfaring at elever som lider af enkeltfobier, med en målrettet kognitiv indsats og eksponeringsøvelser, kan slippe symptomerne efter kortere behandlingsforløb.

Separationsangst og isolationsproblematikker kræver ofte et længere behandlingsforløb, hvor der hele tiden er et tæt samarbejde med familien, og hvor eleven gradvist hjælpes til finde nye måder at håndtere adskillelsen på. Ofte starter behandlingsarbejdet i hjemmet, hvorefter der gradvist bygges bro til skolen, og hvor eleven får mulighed for at afprøve nye angstdæmpende teknikker i praksis.

På Basen kommer nogle elever med enkelte angstsymptomer og andre med komplekse og langvarige vanskeligheder og i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges behandlingen ud fra de konkrete vanskeligheder som eleven oplever, med afsæt de grundlæggende forudsætninger (herunder andre vanskeligheder) barnet har for at indgå i et behandlingsforløb.

Skole i Odense for børn og unge med OCD

OCD er en psykisk lidelse, hvor barnet/den unge oplever de samme tvangstanker og tvangshandlinger igen og igen. Man kan lide af OCD på mange forskellige niveauer; lige fra enkelte ritualer der kun en gang imellem vender tilbage, til OCD-tilstande hvor barnet/den unge er meget invalideret, og stort set alle døgnets vågne timer bruges på tvangshandlinger med særlige ritualer og handlinger.

På Basen arbejder vi dagligt på at stressreducere og skabe et trygt og forudsigeligt læringsmiljø for børn og unge med OCD. I det diagnosesystem, man benytter i USA, DSM-IV, er OCD kategoriseret som en egentlig angstlidelse. I det europæiske diagnosesystem, ICD-10, er OCD en separat diagnose. Men mange der lider af OCD, har også angstsymptomer. Der er også mange børn og unge der har OCD, der ikke har angstsymptomer. De fleste oplever angst når de forsøger at modsætte sig udførelsen af ritualerne. Der er også forskel på hvor tidligt man kan diagnosticere hhv. angst og OCD. OCD diagnosticeres ofte tidligere end angst. Desuden virker angstdæmpende medicin som regel ikke på børn og unge med OCD, da OCD er en stresstilstand.

Sådan arbejder vi med elever der har OCD

På Basen dagbehandling i Odense er vi optagede af at give eleven oplevelsen af at kunne gå i skole og opretholde en hverdag med skolegang, med læring ift. faglighed, således at eleven på sigt kan tage folkeskolens prøver. Vi er på samme tid optagede af at eleven udvikler en bevidsthed ift. selvindsigt om egne ressourcer og udfordringer, for derved at kunne udvikle hensigtsmæssige læringsstrategier. Ved at have fokus på alt det der virker og fungerer i stedet for at fokusere på konsekvenserne af OCD’en, men derimod forstørre de øjeblikke, hvor den ikke er til stede/eller dominerer, får eleven en styrket oplevelse af sig selv, som en person der også er meget andet og kan meget andet. Dette giver over tid en styrket selvforståelse og en øget selvtillid til at turde udfordre de ritualer og mønstre, der igennem længere tid har været dominerende for elevens liv. Den metodemæssige tænkning der ligger til grund for dette er LØFT, løsningsfokuseret tilgang, hvor vi ser på det der virker og gør mere af det.

Vi har god erfaring med at inddrage kognitiv adfærdsterapi ift. elever med angst, depression og OCD. Vi anvender kognitiv adfærdsterapi som en metode til at arbejde med at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Det kan f.eks. være ved brug af et skema for hvor mange gange man skal vaske hænder i skoletiden, samt eksponering hvor vi arbejder med udsættelse eller forkortelse af ritualerne. Eleverne oplever gradvist at de kan overkomme dette, og kan sætte andre mere hensigtsmæssige handlinger i stedet.  I den kognitive terapi arbejder vi primært med elevens tænkning, og undersøger sammen med eleven sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger.

Skole på Fyn for børn og unge med depression

Depression er en psykisk lidelse, der kan ramme alle, også børn og unge. Det er svært at vide, hvornår der er tale om en depression, da depressioner ofte udvikles langsomt over tid. Det er uvist, hvorfor nogle børn og unge rammes af depression. Oftest kan årsagssammenhængen findes i en kompliceret blanding mellem forskellige belastningsfaktorer, øget sårbarhed og genetiske betingelser.

For børn og unge med depression gælder det at de ofte mærker at de er triste og kede af det, men føler at det er svært at sætte ord på, når nogen spørger ind til hvorfor de er kede af det. Tristhed ledsages ofte af manglende selvtillid, koncentrationsbesvær, angst og nedsat energi. De fleste mærker også fysiske symptomer så som hoved- og mavepine. Både de fysiske og psykiske symptomer bliver med tiden mere udtalte, og det er nødvendigt med professionel støtte og behandling af depressionen for at barnet eller den unge kan blive rask igen.

Sådan arbejder vi med depression hos børn og unge

På Basen Fyn er vi optagede af at give børn og unge oplevelsen af at kunne gå i skole og opretholde en hverdag med en skolegang med både faglig læring og social interaktion. Vi er på samme tid optagede af at eleven opnår kompetencer ift. selvindsigt i egne ressourcer og udfordringer, samt udvikler hensigtsmæssige læringsstrategier.

Basen er meget opmærksomme på at arbejde med de årsager der ligger til grund for depressionen, for derved at kunne minimere eller afhjælpe disse. Hvis et barn eller ung føler sig stresset eller belastet af skolegang, vil vi arbejde med at nedsætte antallet af ugentlige undervisningslektioner, for derefter gradvist at kunne arbejde henimod en øgning af disse. Målet med dette er at barnet eller den unge med depression skal opleve succes i behandlingen, undgå oplevelser med nederlag og få en fornyet energi.

Vi har god erfaring med at inddrage kognitiv adfærdsterapi ift. elever med depression. Vi anvender kognitiv adfærdsterapi som en terapiform, til at arbejde med at ændre uhensigtsmæssig adfærd og generere nye måder at tænke og mestre udfordringerne på. Elever med depression oplever gradvist, at de kan overkomme nye udfordringer, og kan sætte ind med nye og mere hensigtsmæssige handlinger. I den kognitive terapi arbejder vi primært med elevens tænkning, og undersøger sammen med eleven sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger.

Skolevægring og isolation hos børn og unge på Fyn

Isolation og skolevægring er en problematik, som Basen i stigende grad støder på blandt børn og unge. Der kan skelnes mellem forskellige typer af isolation og skolevægring. Barnet/den unge kan være totalt isoleret i hjemmet, hvor den eneste kontakt er med den allernærmeste familie. Barnet/den unge går ikke i skole og har ikke været i skole i min. 6 måneder. En anden type isolation, som Basen oplever, er den sociale isolation. Her kan barnet/den unge have fremmøde i skole og deltage i den faglige undervisning, men trækker sig fra alt det sociale, både i og uden for skolen. Dernæst findes der forskellige typer af skolevægring, hvor barnet/den unge trækker sig fra skolen i større eller mindre grad, men overkommer en social kontaktflade med familie og venner. Det er Basens erfaring, at hvis ikke der sættes ind i tide, kan en skolevægring i værste fald udvikle sig til isolation.

Mulige årsager til skolevægring og isolation

Vi oplever, at skolevægring og isolationsproblematikker ofte kan forbindes til børn og unge med en Autismespektrumforstyrrelse (ASF), men også til børn og unge med angstOCDdepression og andre psykiske vanskeligheder. Skolevægring og isolation kan have mange årsager, men sandsynligvis ligger der en længere periode med mistrivsel bag, hvor barnet/den unge i tiltagende grad har oplevet at omgivelsernes krav har været for store, eller for svære at håndtere. Det starter ofte med små og mindre tydelige problemstillinger, som barnet/den unge måske ikke får delt med nogen (misforståelser eller afvisninger fra kammeraterne, øgede forventninger i det sociale samspil eller faglige udfordringer), der leder til flere og flere fraværsdage. Barnets/den unges fravær vil ofte være begrundet med somatiske symptomer, så som ondt i hovedet, maven, træthed etc.

På Basen Skole har vi igennem de senere år oplevet en stigning i antallet af henvendelser, i forhold til børn og unge der har skolevægring eller isolationsproblematikker. Vi har opbygget et stort kendskab til, og en indgående erfaring med, denne form for problematik, og får mange henvendelser fra både familier og kommuner, som ønsker hjælp til et barn/ung som har isoleret sig derhjemme. Vi arbejder i denne forbindelse ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk ramme. Den primære og allervigtigste opgave er imidlertid at tilbyde en tillidsfuld relation, og opbygge et samarbejde med barnet/den unge, på den unges præmisser. Dette har Basen erfaret er altafgørende for at barnet/den unge kan genfinde troen på fremtiden, og derigennem motivationen til at komme ud af hjemmet og tilbage i skole.

Sådan arbejder vi med skolevægring hos børn og unge

Vores arbejde i forhold til skolevægring og isolationsproblematikker er først og fremmest at lave en grundig udredning og undersøgelse i forhold til, hvad der ligger bag skolevægringen/isolationen. Vi arbejder med udvikling af flere daglige tilpasningsfærdigheder, som er særligt målrettet den enkeltes problematik. Behandlingen har endvidere som mål, at sætte den unge i stand til at kunne modtage uddannelse eller sociale tilbud. Behandlingsmodellen indeholder 3 områder som vi har særligt fokus på: angsten, den nedsatte selvforståelse og tilpasning af det omgivende miljø. Den grundlæggende viden om diagnosen og de medfølgende psykologiske vanskeligheder danner rammen for dette arbejde. Det er en systemisk tilgang, hvor der både arbejdes med den unges psykiske udfordringer, men også med det omgivende system, forældrene og det daglige skolemiljø.

I det individuelle behandlingsarbejde er vores fokus i forhold til den unge at etablere tillid og en relation, der kan danne bro til det videre arbejde. Derefter arbejder vi med et selvforståelsesforløb, hvor vi kigger på egne muligheder og barrierer. Vi arbejder desuden med stressmodellen og nye mestringsstrategier. Derudover inddrager vi, når det er nødvendigt, programmer som Cool kids ASF og Chilled, som er tilpasset målgruppen. Vi vurderer løbende, hvordan den unge kan samarbejde om en plan, med det formål at kunne komme i skole, da elevens egen motivation er afgørende i denne proces.

Vi har et tæt samarbejde med forældrene og nogle af de ting vi drøfter med forældrene, er den unges ressourcer og vanskeligheder. Det er også meningsfuldt at give forældrene indblik i vedligeholdende og beskyttende faktorer, samt at få afdækket forældrenes ressourcer i fællesskab, i forhold til det videre forløb.

For personalet der skal modtage eleven på skolen, fremlægger vi grundigt resultater fra udredningen, og formidler viden om pædagogiske strategier i forhold til eleven. På den måde sikrer vi, at alle der er omkring eleven, har en grundig viden om elevens måde at anskue verden på, samt en forståelse for hvordan og hvorfor vi intervenerer efter den plan der er lagt.

Skole for børn og unge med spiseforstyrrelser og andre former for selvskadende adfærd

Spiseforstyrrelser handler om mere end mad, spisning og vægt. Kontrol med spisning er i virkeligheden ofte en strategi til at kontrollere eller undertrykke følelser. I stedet for at mærke følelser og handle på dem, træder maden og kontrollen i stedet. Mennesker der lider af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd kan have brug for at lære at tackle følelser, hvilket vil sige at man bliver i stand til at mærke, genkende og handle hensigtsmæssigt på dem. Mange oplever problemer med at sætte grænser og sige fra. Der er således et væsentligt element af behovsundertrykkelse på spil.

Sådan arbejder vi med spiseforstyrrelser hos børn og unge

Da spiseforstyrrelser handler om mere end et unormalt spisemønster, er behandling en kompleks sag, der kan tage lang tid. Det er essentielt at den unge er motiveret, for at behandlingen kan resultere i bedring og/eller helbredelse. Spiseforstyrrelser virker ind på alle områder af livet og især de grundlæggende; relationen til sig selv og andre. Det kan være en god idé at kombinere flere former for behandling, fordi adfærden er et ydre symptom på et lavt selvværd og vanskeligheder ved at regulere følelser.

Gruppe terapi: Spiseforstyrrede børn og unge isolerer sig ofte med angst og depression til følge. Det er et stort skridt at bryde denne isolation og møde andre ligesindede i et trygt og tillidsfuldt forum, hvor der er mulighed for at sætte ord på besværlige følelser og negative tanker. I den udstrækning det er muligt, kan vi tilbyde samtaler i grupper, med elever med samme type udfordringer og problematikker.

Kognitiv terapi: Hvordan er mit reaktionsmønster, når spiseforstyrrelsen styrer tankerne? Hvornår og hvordan kan jeg handle anderledes så spiseforstyrrelsen ikke får magten?

I kognitiv terapi arbejdes med bevidstgørelse af eget adfærdsmønster, og maddagbøger inddrages typisk i denne behandling. I behandlingen kastes lys over den selvskadende adfærd, med henblik på at få brudt onde cirkler og finde frem til en mere hensigtsmæssig adfærd. Ofte er det svært for spiseforstyrrede unge med selvskadende adfærd at mærke egne behov og finde ud af at opfylde dem på passende vis. Det kan f.eks. være når en bulimiker er træt eller stresset og overspisning bliver løsningen i stedet for at tage en lur eller en afstressende gåtur.

Det kan være en fordel at kombinere terapien med anden terapi, fordi der kan komme et uhensigtsmæssigt stort fokus på mad og spisning og det hele menneske bliver sekundært.

Undervisning for børn og unge med psykiske vanskeligheder på Basen Fyn

På Basen Fyn har undervisningen en høj faglig kvalitet og er individuelt tilrettelagt således, at alle elever modtager den undervisning, der imødekom­mer deres behov for læring bedst muligt. Undervisningen er tydelig og struktureret, så den enkelte ved, hvad der skal ske hver dag.

Basen Skole har undervisningsoverenskomst og tilbyder samtlige af folkeskolens fag med henblik på, at eleven tager folkeskolens prøver.

På Basen har vi en undersøgende tilgang til elever med psykiske vanskeligheder og udfører bl.a. screeninger og tests for at præ­cisere elevernes aktuelle faglige niveau, faglige progression og kende deres behov for støtte. Som støtte bruger vi bl.a. visuelle støttesyste­mer og individuelt udarbejdede dagsskemaer. Der er også elever, der får afskærmning med skillevægge, bliver undervist 1:1 og i små grupper eller får hjemmeundervisning som en del af en gradvis indslusning til skolegang på Basen.

Behandling på nyt dagtilbud for børn og unge i Odense

På Basen betragter vi behandling og undervisning som to uadskillelige elementer, der tilsammen medvirker til at skabe læring og udvikling for Basens elever. Behandlingen er bl.a. implementeret i undervisningen i form af en klar og entydig struktur, der har til formål at stressreducere og skabe tryghed og således optimere elevernes læring. På Basen udgør strukturen en hjørnesten i såvel undervisningen som behandlingen.

De behandlingsmetoder vi anvender, tager udgangspunkt i vores målgruppes udfordringer. Vi har en terapeutisk individualiseret tilgang, der bygger på en evidensbaseret teoretisk referenceramme; kognitiv, psykodynamisk, narrativ og systemisk.

Visitation og indskrivning ved opstart på Basen Fyn

Elever visiteres til Basen Fyn dagbehandling gennem egen sagsbehandler og/eller den lokale PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i den kommune man bor i. På Basen Fyn indskrives der elever i målgruppen 4. til 10. klassetrin. Basen Fyn tager imod elever fra forskellige kommuner, der indskrives elever løbende hele året.

Er man som forældre interesseret i at høre om Basen Fyn er det rette tilbud for ens barn, er man altid velkommen til at kontakte skolesekretæren vores afdelingsleder, for at høre mere. Det er ligeledes muligt for både forældre, den unge og sagsbehandler at komme på et uformelt besøg, for selv at vurdere om en visitationsproces skal sættes i gang.

Visitationsproceduren på Basen Fyn

Oftest vil sagsbehandleren først kontakte Basen telefonisk, for at høre om vi har plads, og kort drøfte den enkelte sag. Herefter vil sagsbehandleren sende sagen til det interne visitationsudvalg i kommunen.

Hvis visitationsudvalget peger på Basen, vil sagsbehandleren sende de relevante sagsakter til os. Ifølge serviceloven vil det ofte bestå af en §50 undersøgelse, en Pædagogisk Psykologisk Vurdering, diverse psykologiske og/eller psykiatriske udredninger eller andre relevante sagsakter der giver en god beskrivelse af eleven.

På baggrund af de fremsendte akter, vil Basens psykolog og afdelingsleder vurdere, om barnet vil profitere af at gå på Basen og være velanbragt hos os. Vi laver også en skitsering af, hvordan Basen ønsker at tilrettelægge undervisnings- og behandlingsarbejdet for den pågældende elev.

Herefter vil der blive aftalt et visitationsmøde og en rundvisning på Basen, hvor barnet/den unge, forældre, sagsbehandleren og øvrigt relevant netværk deltager. På dette møde vil den undervisnings- og behandlingsmæssige tilgang til eleverne samt strukturen på Basen blive præsenteret. Forældrene vil desuden få mulighed for at fortælle om deres barn og hvilke erfaringer der tidligere er gjort, samt om deres forventninger til Basen. På visitationsmødet vil det ligeledes blive aftalt hvornår eleven skal starte på Basen.

Medarbejdere på Basen Fyn

På Basen Fyn er underviserne tværfagligt uddannede til at varetage faglige komplekse, pædagogiske og psykologiske opgaver, og består af både lærere, pædagoger, psykologer, familiebehandlere og en psykiater – alle med en solid ekspertise inden for vores målgruppe. Basens medarbejdere er fagligt og metodisk dygtige, og har forskellige relevante kompetencer indenfor specialområdet, særligt i forhold til psykiatriske diagnoser og pædagogiske tilgange til den enkeltes udfordringer. Medarbejderne er dygtige til at skabe et trygt, struktureret og omsorgsfuldt læringsmiljø, der er tilpasset den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Forældresamarbejde

På vores nye afdeling på Fyn betragter vi et tæt og forpligtende forældresamarbejde, som helt afgørende for at kunne skabe et godt og udviklende forløb for eleverne. Ved et forpligtende samarbejde forstår vi et gensidigt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi løbende afklarer roller og ansvar, og hvor forældrene ofte er i kontakt med elevens primærlærer. Det er vigtigt med en tæt dialog og tydelig forventningsafstemning mellem Basen og forældre. Ved opstart på Basen gør vi meget ud af at være nysgerrige og undersøgende på såvel forældrenes som elevens forventninger. Samtidig er det væsentligt for os, at vi får afgrænset hvad vi kan og hvad vi ikke kan.

Interesserede forældre er altid velkomne til et uforpligtende Se & Hør møde på Basen. Her kan i komme og høre om Basen, og danne jeres eget indtryk af Basens atmosfære, faglighed, undervisnings- og behandlingsmiljø mm.

Basen er ikke en skole men et Dagbehandlingstilbud – Hvorfor er det vigtigt?

  • Fordi medarbejderne på Basen hver eneste dag laver et stort behandlingsarbejde, der lovgivningsmæssigt er funderet i Serviceloven.
  • Fordi visitationen til os er via sagsbehandleren og ikke via PPR, som det er ved specialskoler.
  • Fordi vores opgave ikke alene er undervisning efter kompetencemålene i Folkeskoleloven, men tager udgangspunkt i det behandlingsmæssige formål, der er beskrevet i § 50-undersøgelsen (Serviceloven).
  • Fordi vi financierers med 53% fra det sociale område og 47% fra skoleområdet.
  • Fordi elever hvis primære behov er specialundervisning ikke hører til hos os, men på en specialskole.
  • Fordi vores opgave ikke blot er afgrænset til hvad der foregår mens eleven er på Basen. Vores arbejde omhandler også de konflikter der er i hjemmet og udenfor Basen. Vi hjælper fx vores elever med at strukturere deres morgener derhjemme, vi interesserer os for dynamikker og relationer i elevens familie, for hvordan deres weekend har været osv. – Det som kaldes et helhedssyn i Serviceloven.
  • Fordi vores samarbejdspartneres forventninger til os formes på baggrund af hvad vi er.

Men der undervises jo i fuld fagrække ud fra Folkeskoleloven…

Vores dagbehandlingstilbud indeholder en stor del undervisning (47%), som også udgør en ramme for hele dagen/ugen. Elever, der modtager dagbehandling, er i den undervisningspligtige alder, og skal derfor også modtage undervisning. Vores dagbehandlingstilbud indeholder altså også undervisning, blandt andre elementer; forældresamarbejde, behandling; gradvis eksponering, tilpas forstyrrelse, øget selvforståelse, psykoedukation osv.

På Basen er behandlingen i stor udstrækningen integreret i selve undervisningen. Udefra set ligner det måske kun en matematiktime, men meget af det, der foregår i selve timen, foregår med afsæt i et behandlingsperspektiv; krav til eleven, placeringen i rummet, hvordan hjælp og støtte skal tilrettelægges osv.

Vi har siden 1996 oparbejdet et godt samarbejde med 26 kommuner på Sjælland, og har vundet udbud i både Rudersdal og Københavns kommune.

Jette Feddern
Jette FeddernAfdelingsleder
+45 7196 1812
jef@basen.dk
Patrick Bøtcher
Patrick BøtcherAfdelingsleder
+45 2548 0375
pbo@basen.dk

Adresse til Basen Fyn Dagbehandling

Thulevej 8
5210 Odense NV
CVR nr.: 26526205

Kontakt
Afdelingsleder Jette Feddern
T 7196 1812
E jef@basen.dk

Direktør Mette Tellerup Larsen
T 9340 9053
E mte@basen.dk