Undervisning

Undervisningen på Basen har en høj faglig kvalitet og er individuelt tilrettelagt således, at alle elever modtager den undervisning, der imødekom­mer deres behov for læring bedst muligt. Undervisningen er tydelig og struktureret, så den enkelte ved, hvad der skal ske hver dag.

Basen har undervisningsoverenskomst og tilbyder samtlige af folkeskolens fag, med henblik på at eleven tager folkeskolens prøver.

Vi har en undersøgende tilgang til eleverne og udfører bl.a. screeninger og tests for at præ­cisere elevernes aktuelle faglige niveau, faglige progression og kende deres behov for støtte. Som støtte bruger vi bl.a. visuelle støttesyste­mer og individuelt udarbejdede dagsskemaer. Der er også elever, der får afskærmning med skillevægge, bliver undervist 1:1 og i små grupper eller får hjemmeundervisning som en del af en gradvis indslusning til skolegang på Basen.

På Basen vil eleverne opleve en struktureret undervisning, der tager udgangspunkt i synlig læring. Det kommer til udtryk ved klare, tydelige og operationelle undervisningsmål. Disse vil være tilpasset elevens nærmeste udviklingszone, for derved at skabe optimal frustration i læringsprocessen. Det betyder at eleven bliver fagligt udfordret, og i processen mod målet, vil opleve en tilpas frustration.

Individuelt tilrettelagt undervisning

Eleverne vil opleve, at vi i vores praksis bestræber os på at undervisningen er relevant og vedkommende for den enkelte elev gennem veltilrettelagte undervisningsforløb. De vil ligeledes opleve at underviseren gennem en ydmyg og fleksibel tilgang, tilpasser undervisningen til elevernes forudsætninger og læringsproces. Dette er medvirkende til at skabe en kultur, som er præget af gensidig respekt, accept af forskelligheder og dannelse til medborgerskab.

I undervisningen vil eleven opleve en underviser, som er tydelig i sine handleanvisninger, og ikke efterlader eleven i tvivl om krav og forventninger. Elevens læringsproces evalueres løbende hvilket danner grundlag for fremtidig undervisning. Undervisningen tager udgangspunkt i en fælles didaktisk struktur, som danner rammen for underviserens tilrettelæggelse og udførelse. Genkendeligheden og forudsigeligheden i strukturen medfører, at eleverne kan bruge mere energi på at vække deres faglige forforståelse, som underviseren anvender til at lægge en retning for undervisningen.

Elevnormeringen på Basen er 1:3 og med mere end 3 elever på et hold, vil der altid være to undervisere/behandlere til stede i klassen. Undervisningen foregår i mindre hold med mulighed for skærmede pladser og 1:1-støtte.

På Basen opfatter vi læring som et samlet begreb for de bevidste indsatser, som medarbejderne faciliterer for hver enkelt elev behandlings- og undervisningsmæssigt. Vi betragter behandling og undervisning som hinandens forudsætninger. På Basen er undervisning og behandling det vi gør, og er lig med læring. Effekten af dette er, at eleven bliver bedre i stand til at mestre sit eget liv.

Undervisning

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 9340 9053
Mail: mte@basen.dk