Helhedsorienteret forældresamarbejde og familieterapeutiske indsatser

Det generelle forældresamarbejde

På Basen betragter vi et tæt og forpligtende forældresamarbejde, som helt afgørende for at kunne skabe et godt og udviklende forløb om og med eleven. Ved et forpligtende samarbejde forstår vi et gensidigt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi løbende afklarer fælles forståelse, roller og ansvar, og hvor forældrene ofte er i kontakt med elevens primærlærer. Det er vigtigt med en tæt dialog og tydelig forventningsafstemning mellem Basen og forældre. Ved opstart på Basen gør vi meget ud af at være nysgerrige og undersøgende på såvel forældrenes som elevens forventninger og perspektiver. Samtidig er det væsentligt for os, at vi får afgrænset hvad vi kan og hvad vi ikke kan i relation til familiebehandlingen. Der vil i nogle sager fortsat være behov for familiebehandlingsforløb i kommunalt regi sideløbende med Basens indsats.

For at sikre jeres barns positive udvikling, betragter vi eleven i et helhedsperspektiv, hvor I selvfølgelig er altafgørende medspillere. Derfor tilbyder Basen også, at man som forældre kan tilbydes samtaler med familiebehandler, psykolog eller andre relevante fagpersoner. Vi har gode erfaringer med forældreaftener og forældrekurser, hvor vi tilbyder vidensdeling og opkvalificering omkring specifikke, relevante emner indenfor Basens målgruppe, og hvor forældre kan dele tanker, erfaringer og udfordringer med hinanden.

Vi har desuden to årlige forældremøder, et julearrangement og en sommerafslutning og vi byder altid gerne på en kop kaffe, hvis du/I har brug for det.

Familieterapeutiske forløb

Hvis det vurderes at der er behov for et mere intensivt forældresamarbejde, kan Basen etablere et individuelt tilrettelagt familiebehandlingsforløb. Disse forløb varetages af relevante fagpersoner, oftest fra den af Basens afdelinger jeres barn er tilknyttet. Familiebehandlingsforløb henvender sig til forældre til børn, med forskellige psykiske vanskeligheder og anvendes til at præcisere behandlingsbehov, øge selvforståelse, skabe fælles forståelse af familiens historik, roller og hvad der er virksomme strukturer i familien og hvor udfordringerne opstår. Der er således fokus på forældrenes oplevelser og perspektiver som afsæt for det etablerede terapeutiske/konsultative rum. Arbejdet vil have som intention at skabe indsatser der opleves meningsgivende i hjemmet og understøttende dagbehandlingsindsatsen.

Individuelle samtaleforløb med elever

Basens behandlingsmæssige indsats er primært miljøterapeutisk, men for nogle elever kan det vurderes, at en elev ville kunne profitere af et individuelt samtaleforløb. Et forløb som dette vil have fokus på tillidsopbyggende kontaktetablering, afstemning af ramme for forløb med eleven i forhold til intention og målsætning, meningsgivende aktiviteter såsom skalering, afdækning af profilbeskrivelser, konkrete forståelser og værktøjer og doseret indhold.

Ved både individuelle samtaleforløb og ved familieterapeutiske indsatser kan nøgleord være:

  • Fælles forståelsesgrundlag
  • Traumeperspektiver og anamneseinddragelse
  • Psykoedukation
  • Nysgerrige, undersøgende og meningsgivende indsatser

Indsatser kan både være på Basen og i hjemmet. Behov for både familieterapeutiske indsatser og individuelle samtaleforløb

Interesserede forældre er altid velkomne til et uforpligtende Se & Hør møde på Basen. Her kan i komme og høre om Basen, og danne jeres eget indtryk af Basens atmosfære, faglighed, undervisnings- og behandlingsmiljø mm.

Forældresamarbejde

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 9340 9053
Mail: mte@basen.dk

Del indhold: