HR-chef med stærke relationskompetencer og erfaring fra det specialiserede socialområde søges til Basen

Job- og personprofil

Om Basen

Basen har eksisteret siden 1996 og er et selvejende dagbehandlingstilbud til børn og unge med særlige behov i alderen 9-17 år. Målgruppen er normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer som austismespektrumforstyrrelse, angst, OCD, depression, isolationsproblematikker, skolevægring, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd, ADHD eller andre psykiatriske vanskeligheder. Vi udgør et alternativ til almene folkeskole- og specialskoletilbud, og vores tilbud indeholder både undervisning, special- og socialpædagogisk støtte samt behandling, for sårbare og udsatte børn og unge. Endvidere udfører Basen VISO opgaver for Socialstyrelsen.

Vi består på nuværende tidspunkt af 4 skole- og dagbehandlingsafdelinger samt et kompetencecenter, henholdsvis på Østerbro i København, i Birkerød og i Odense. Pr. 1. august har vi valgt at reorganisere, således at de enkelte enheder opdeles i mindre afdelinger, med hver deres afdelingsleder og souschef, for yderligere at understøtte og udvikle vores ledelsesmæssige værdi om tæt og nærværende ledelse.

Vi er ca. 95 medarbejdere i alt fordelt på de fire afdelinger og medarbejderstaben er tværfagligt sammensat af lærere og pædagoger, psykologer, familiebehandlere, akademikere, kokke og en pedel.

Basens øverste ledelse består af en direktør, en økonomichef, en faglig chef og en HR-chef.

Værdisæt og behandlingstankegang på Basen

Basen er et skole- og dagbehandlingstilbud, som tilbyder et udviklende miljø, hvor den unge hjælpes til at finde og udvikle egne ressourcer og således bliver bedre i stand til at mestre sit eget liv.

Den unge på Basen er i en livssituation, hvor han/hun både er knyttet af familiemæssige bånd, men også er på vej til at knytte an til andre mennesker og på vej til at skabe udgangspunkt for sit eget liv. Vores elever har ofte gennemlevet problemfyldte liv og har usikre erfaringer eller ressourcer til at skabe bæredygtige relationer til andre mennesker, der kan præge den unges mulighed for at udvikle sig og erhverve kompetencer.

Behandlingsarbejdet på Basen er baseret på et samspil mellem den miljøterapeutiske og den systemiske tænkning. Det miljøterapeutiske arbejde er integreret i tænkningen om at skabe et udviklende og støttende miljø, som er inkluderende frem for ekskluderende. Den systemiske tankegang er implementeret ved at vi på Basen tror på, at det er betydningsfuldt at se den unge som en del af et større system, hvor udvikling og forandring sker i samspil med den unges familie, venner, kontaktpersoner, og øvrige betydningsfulde personer. Overordnet kan det teoretiske fundament beskrives som en åben systemteoretisk tilgang.

Behandlingsarbejdet tager afsæt i en nysgerrig og udforskende tilgang, hvor den unge skal føle sig anerkendt, set og forstået. Vi tilstræber at skabe mulighed for en positiv udvikling for den enkelte unge med udgangspunkt i den unges situation, ressourcer og kompetencer. Grundlaget for behandlingsarbejdet indebærer en bevidst tænkning om at skabe en kontinuerlig, tydelig og helhedsorienteret strategi, som omfatter alle medvirkende aktører omkring den enkelte unges udvikling. Nøglepersonerne er selvfølgelig først og fremmest den unge selv, forældrene, personalet på Basen, de øvrige unge på Basen og sagsbehandleren i kommunen, men andre aktører kan også være væsentlige deltagere.

Behandlingsindsatsen på Basen kan beskrives med begreber som ”den gode relation”, kontinuitet, forudsigelighed, struktur, styrkelse af en positiv selvopfattelse og selvtillid samt styrkelse af sociale og faglige kompetencer. Den unges selvopfattelse og situation er udgangspunktet for den behandlingsmæssige indsats, der koncentreres om at give den unge et perspektiv for sin egen situation og give hjælp til at han/hun kan få et perspektiv for sin fremtid.

Basen er organisatorisk og indholdsmæssigt opbygget omkring overskuelighed, tydelighed og struktur, således at den unge kan forholde sig entydigt til institutionen og dens sociale sammenhæng, herunder de øvrige unge og medarbejderne.

Jobprofil

Basen søger en HR-chef til en attraktiv udviklingsstilling med gode muligheder for, i fællesskab med den øvrige ledelse og medarbejdere, at sætte dit præg på udviklingen af organisationen.

Stillingen indeholder dels nogle klassiske HR-opgaver, dels nogle mere ledelses- og udviklingsorienterede opgaver. Vi ønsker os en HR-chef, der ser sig selv som en del af den samlede organisation og som, ligesom os, er drevet af kerneopgaven som bærende motivation. Det er en fordel hvis du har erfaring som personaleleder og kan understøtte afdelingslederne i deres opgaveløsning.

Nogle af de arbejdsopgaver, der bliver dit ansvarsområde, er:

 • At kortlægge kompetencebehov for de enkelte afdelinger, herunder behov for deltagelse i interne og eksterne kurser samt kompetenceudviklingsforløb
 • At have ansvar for rekrutteringsprocessen fra A-Z, herunder udarbejdelse og koordinering af jobopslag på tværs af afdelinger, sikre en god proces og dialog med ansøgere, screening og evt. test af kandidater samt deltagelse i ansættelsesudvalg
 • Opfølgning på on- og off boardingproces; sikre gode introforløb for nye medarbejdere i samarbejde med afdelingerne
 • Løbende evaluering under ansættelsesforholdet
 • Evalueringssamtaler ved ophør – hvad kan vi lære?
 • Opfølgning på AVP, lokale handleplaner på afdelingerne og bidrage med implementering af initiativer
 • Ansvarlig for AMO (ArbejdsMiljøOrganisationen) bestående af repræsentanter for afdelingerne og ledelsen
 • Implementering og opfølgning på tiltag, der højner medarbejdertrivsel og fastholdelse
 • Planlægning og eksekvering af sociale aktiviteter, bl.a. tovholder på ’Basen Sociale Kulturklub’
 • Præge de fremtidige HR-processer og implementering af nyt HR-system

Stillingen er stadig under udvikling og du vil selv have stor indflydelse på jobindholdet. Vi tror på samskabende processer, hvor du også kan bringe dine idéer og perspektiver i spil, sammen med vores.

Personprofil

Vi vægter at du kan bevæge dig ubesværet mellem de mere overordnede, strategiske opgaver og de praksisnære, hvor du også løfter driftsopgaver, når det er det, der er brug for. Det betyder blandt andet, at du formår at aflæse hvornår du skal aflaste afdelingslederne på konkrete opgaver og hvornår du skal præsentere andre måder at løse opgaven på og stille dig til rådighed for sparring.

Vores medarbejdere er kernen i vores ydelse og vores resultater er afhængige af deres kompetencer, motivation og trivsel. Området er kendetegnet ved at stille krav til medarbejdernes relationskompetencer og følelsesmæssige indlevelsesevne og det betyder at vores nye HR-chef skal have blik for den kontinuerlige udvikling af organisationen, så vi stiller de bedst mulige rammer til rådighed for netop de egenskaber.

Din egen evne til at afstemme dig andres aktuelle ståsted og behov for udviklingsstøtte er derfor en af de egenskaber, der skaber følgeskab i vores organisation.

I vurderingen af kandidater til stillingen, vil vi særligt lægge vægt på, at du:

 • Har stærke relationskompetencer og bevæger dig ubesværet mellem niveauerne i organisationen
 • Er struktureret og god til at eksekvere, men har blik for samskabelse
 • Motiverer ved at gå forrest som et godt eksempel – og således kan få andre med dig
 • Er en dygtig procesfacilitator og kan tænke kreativt
 • Har mange gode idéer, er lydhør, empatisk og visionær

Ansættelsesprocessen

Lyder stillingen og vores organisation som noget for dig og besidder du de beskrevne kvalifikationer og egenskaber, bør du søge stillingen.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 25 og 26.

Ansøgningsfrist: 20. juni 2022.

Ansættelsesvilkår: 37 timer ugentligt.

Tiltrædelse: 1. august 2022.

Spørgsmål: Kontakt direktør Mette Tellerup Larsen på tlf. 2730 4982 – der er afsat tid til at tale med ansøgere der ringer; d. 7. juni mellem kl. 8.00-10.00, d. 8. juni. mellem kl. 15.30-16.30 eller 9. juni mellem 10-11.30

Søg stillingen

Del indhold: