Kurser og Faglige arrangementer2019-09-11T11:00:42+00:00

Kurser og faglige arrangementer

Alle vore kurser henvender sig til praktikere, professionelle og andre med interesse indenfor området børn og unge med særlige behov.

Fire gange årligt inviterer vi til Temaaften i tidsrummet 16.30 til 19.30, hvor eksterne oplægsholdere, som er eksperter i netop det område de underviser i, deler viden om emner der er oppe i tiden, indenfor det pædagogiske, psykologiske og sociale felt.

KOMMENDE KURSER & ARRANGEMENTER

Læs mere om kurset her

Kursus | Inkluderende læringsfællesskaber

Kursus for praktikere og professionelle.
Onsdag d. 25. september 2019 kl. 9.00 – 12.00 på Basen Kompetencecenter

Få konkrete bud på, hvordan du kan skabe et mere inkluderende læringsmiljø, et miljø hvor elever med særlige behov tilgodeses mere i undervisningen.

Kurset vil give dig et kort oprids af forskellige teoretiske tanker om inklusion, hvorefter vi vil fokusere på den praktiske anvendelse af fysiske strukturer, visuel støtte og pædagogiske tilgange til at skabe et skolemiljø, hvor der er rum og plads til forskellige læringsstile. Herunder inddrages viden om elever med særlige behov, og vi ser på såvel forudsætninger for fællesskaber som på den enkelte elev og på diagnoser.

Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Kursus | Personligt lederskab, Del I og II

Kursus for praktikere og professionelle.
Del I, Tirsdag d. 1. oktober 2019 kl. 9.00 – 12.00 på Basen Kompetencecenter
Del II, Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 9.00 – 12.00 på Basen Kompetencecenter

Ønsker du at udvikle dig selv og din lederidentitet, og vil du lære at håndtere dit potentiale og dine barrierer som leder?

Lederkurset, der finder sted over to kursusgange, tager udgangspunkt i systemisk tænkning, og vil blandt andet fokusere på differentieringen mellem lederrolle vs. lederposition. Kurset vil give dig kompetencer og metoder til at håndtere, analysere og reflektere over din ledelsesmæssige praksis, og du vil lære at udvikle og bruge dine styrker aktivt i dit lederskab.

Kurset henvender sig både til nye og erfarne, offentlige og private ledere, mellemledere, afdelingsledere, faglige koordinatorer, embedsmænd og andre der arbejder med børn og unge med særlige behov, på ledelsesniveau.

Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Kursus | Overgangen fra psykiatrien til hverdagen

Kursus for praktikere og professionelle.
Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 9.00 – 12.00 på Basen Kompetencecenter

På dette kursus vil vi udfordre tankegangen fra, at ”barnet er problemet” til at ”problemet er problemet”. Vi vil ud fra et empirisk studie fra børnepsykiatrien udforske, hvordan det påvirker et barn at være indlagt i psykiatrien, og se på hvad en psykiatrisk indlæggelse kan tilbyde barnet, for at det kan trives i sit liv udenfor psykiatrien.

Du vil gå fra kurset med en større viden omkring, hvad psykiatrien er for et system, og hvordan sagsgangen foregår fra visitation og indskrivning på venteliste, til udskrivning til enten alm. skole eller f.eks. til dagbehandling. Derudover vil vi ud fra elevers egne fortællinger se på, hvad det betyder for dem at have en ambulant/dag/døgn indlæggelse.

Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Kursus | Værdibaseret ledelse

Kursus for praktikere og professionelle.
Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 9.00 – 15.30 på Basen Kompetencecenter

At lede værdibaseret handler i korte træk om at forstå og beskrive det grundlæggende og væsentlige i organisationen. Når man arbejder med værdier i organisationen, og bruger værdierne som styringsredskab, giver det ledere og medarbejdere en fælles ramme, hvorunder de kan tage aktivt stilling til, hvordan man handler mest hensigtsmæssigt i den enkelte situation, frem for blot at gøre som man plejer.

På dette heldagskursus, vil du blive introduceret til hvordan du via værdibaseret ledelse, kan sikre at din organisations værdier, så at sige, kommer ud i arme og ben. Når man arbejder ud fra et værdigrundlag, er det således ensbetydende med en bevidstgørelse om handlinger, metoder og kvalitet i organisationen.

Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Kursus | Børn og unge med spiseforstyrrelser, autisme og komorbiditet

Kursus for praktikere og professionelle.
Fredag d. 1. november 2019 kl. 9.00 – 12.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Unge med en autismediagnose har større sandsynlighed for at udvikle en længerevarende spiseforstyrrelse. Det er en problematisk cocktail, da begge diagnoser fordrer et rigidt fokus på bestemte ting, heriblandt krop og mad, hvilket kan gøre behandlingen kompliceret.

Kurset vil klæde dig på til at forstå og håndtere børn og unge med forskellige typer af spiseforstyrrelser, i kombinationen med autisme og andre psykiatriske diagnoser. Du vil få konkrete handlemuligheder og værktøjer til dit arbejde med målgruppen, og du vil få mulighed for at reflektere over egen praksis sammen med andre praktikere.
Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Kursus | Skolevægring og isolation blandt børn og unge

Kursus for praktikere og professionelle.
Onsdag d. 6. november 2019 kl. 13.00 – 16.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Skolevægring og isolation kan have mange årsager, men kan ofte knyttes til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og andre psykiske vanskeligheder. Skolevægring handler ofte om børn og unge, som har haft skolefravær i kortere eller længere perioder, og uden den rette indsats, kan skolevægringen udvikle sig til mere alvorlige isolationsproblematikker, hvor den unge isolerer sig på sit værelse eller slet ikke kommer ud af hjemmet.

På dette kursus, vil vi gennemgå de forskellige typer af skolevægring og isolation, de bagvedliggende årsager samt hyppigt ledsagende diagnoser. Med udgangspunkt i to cases vil du få konkrete værktøjer og strategier til hvordan arbejdet kan tilrettelægges i praksis, samt til at tilrettelægge individuelle undervisnings- og behandlingsforløb for børn og unge med skolevægring, som måske har isoleret sig i hjemmet.
Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Kursus | Basal Tillid

Kursus for praktikere og professionelle.
Mandag d. 18. november 2019 kl. 9.00 – 12.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Det er af afgørende betydning for mennesker, at vi er i stand til at føle tillid til vores omgivelser. Dette er forudsætningen for, at vi kan indgå i sociale fællesskaber, kan samarbejde og indgå i grupper, familie- og jobliv.

På dette kursus vil vi redegøre for og diskutere basal tillid og hvilke konsekvenser, det får, hvis den basale tillid bliver til basal mistillid. Vi vil gennemgå, hvilke konsekvenser dette kan få i voksenlivet og foretage konkrete øvelser omkring, hvordan man i eksempelvis sit parforhold kan være mere eller mindre præget af mistillid og vi diskuterer den selvopfyldende profeti, der kan blive resultatet af dette.

Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Ekstra opmærksomhed på forældresamarbejdet - Lær at tage ejerskab som professionel, når samarbejdet bliver kompliceret

Kursus for praktikere og professionelle.
Onsdag d. 27. november 2019 kl. 9.00 – 12.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Hvad gør vi, når vi som professionelle udfordres i mødet med forældre? Hvordan håndterer vi det at have forskelligt syn på barnet, eller på hvad der skal til? Hvad hvis vi har forskellige forventninger til, hvem der gør hvad i samarbejdet?

Kurset vil give dig konkrete strategier til at professionalisere din faglige rolle, og vi vil komme med forskellige bud på hvordan du fagligt kan rammesætte og strukturere samarbejdet. Ligeledes vil vi komme med konkrete beskrivelser af, hvordan du kan benytte et fokus på mentaliseringsbegrebet til at fremme en forståelse af de bagvedliggende mekanismer og årsager.

Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Kursus | Børn og unge med selvskadende adfærd

Kursus for praktikere og professionelle.
Onsdag d. 4. december 2019 kl. 9.00 – 12.00 på Basen Kompetencecenter

På kurset i selvskadende adfærd får du grundlæggende viden om og forståelse for børn og unge med forskellige former for selvskadende adfærd. Du bliver præsenteret for konkrete metoder, handlemuligheder og praktiske redskaber, som du kan bruge i din daglige praksis som lærer, pædagog, kontaktperson, rådgiver eller lignende, og du får mulighed for at reflektere over din egen praksis, sammen med andre praktikere.

Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Etik i socialt arbejde

Kursus for praktikere og professionelle.
Torsdag d. 5. december 2019 kl. 9.00 – 12.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Hvordan undgår vi forråelse, i vores arbejde med udsatte børn og unge? Hvordan ønsker vi, at vi fremstår som professionelle? Og hvilket etisk kodeks ligger til grund for denne ageren? Hvilke værdier er vigtige for dig?

I det pædagogiske- og behandlingsmæssige arbejde, arbejder vi i det, der sker mellem mennesker. Det betyder, at vi arbejder i og med det relationelle, i det der udspilles mellem individer. Det kræver en reflekteret påvirkning fra den professionelles side, hvor man konstant er opmærksom på den respons, man får, og reflekterer over det samspil, der opstår, for derigennem at kunne tilpasse og afpasse sin næste handling.

Læs mere om kurset her

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

Læs mere om kurset her

Kursus | Børn og unge med autisme og angst

Kursus for praktikere og professionelle.
Onsdag d. 11. september 2019 kl. 13.00 – 16.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Når vi arbejder med børn og unge med autisme der også har angst, er det vigtigt at vi er klædt på til også at håndtere deres angst. Ligeledes er det vigtigt at se efter hvilke symptomer, der kan knyttes til enten autisme eller angst, da disse har afgørende betydning for hvilke handlestrategier man skal lægge, for at hjælpe barnet eller den unge bedst muligt.

På dette kursus får du viden om forskellige angsttyper, og om de udfordringer som børn og unge med autisme kan have, når de også skal håndtere angst. Du får konkrete metoder og værktøjer som du kan anvende i dit møde og arbejde med målgruppen, og du får mulighed for at reflektere over din egen praksis sammen med andre fagprofessionelle.

Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Kursus | Samtaleteknikker med psykisk sårbare børn og unge

Kursus for praktikere og professionelle.
Tirsdag d. 3. september 2019 kl. 9.00 – 12.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

I det daglige arbejde med børn og unge, der har psykiske vanskeligheder, er samtalen et uundværligt redskab til at opbygge en tæt og tillidsfuld relation, der samtidig kan åbne op for uanede muligheder for barnet/den unge.

Dette kursus vil styrke dine kompetencer ift. at have samtaler med psykisk sårbare børn og unge, og give dig konkrete samtaleredskaber, der åbner op for uanede muligheder for og med børnene/de unge. Du vil få indsigt i hvordan du kan anvende samtalen i relationsarbejdet og som et værktøj til at skabe kontakt til børn og unge, der almindeligvis ikke bruger samtale og dialog som deres primære kontaktform.

Læs mere om kurset her
Læs mere om Temaaftenen

Temaaften | Skolevægring blandt børn og unge

Temaaften for professionelle.
Torsdag d. 29. august 2019 kl. 16.30 – 19.30 på Carl Nielsens Allé 15C, 2100 København Ø

Når et barn eller en ung vægrer sig mod at gå i skole, er det et symptom på mistrivsel. Samtidig skaber fraværet fra skolen i sig selv mere mistrivsel, og er forbundet med en voldsom emotionel belastning hos barnet eller den unge. Oplevelsen af emotionel belastning er også, hvad der primært adskiller skolevægring fra pjækkeri.

Denne temaaften sætter fokus på baggrundsviden om disse børn og de sammenhænge, de indgår i. Der vil indledningsvis blive fremsat eksisterende viden om børn med skolevægringsproblematikker, men oplægget vil særligt have fokus på konkrete metoder, til at hjælpe dem tilbage i skole – dels ift. handlemuligheder for barnet, dels for forældrene og dels for skolen. Oplæggets primære fokus, vil være på børn med angstproblematikker samt på børn med neuroudviklingsforstyrrelser så som autisme og ADHD.

Læs mere om Temaaftenen
Læs mere om kurset her

Kursus | Børn og unge med autisme og OCD

Kursus for praktikere og professionelle.
Onsdag d. 21. august 2019 kl. 13.00 – 16.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Oplever du at mangle viden om børn og unge, med OCD og Autisme? Har du brug for handlemuligheder og værktøjer i forhold til denne målgruppe? Og har du brug for at få andre øjne på dine udfordringer?
 
På dette kursus, får du faktuel viden om OCD og Autisme. Du vil blive præsenteret for konkrete metoder til at arbejde med bl.a. stressreduktion, og du vil få konkrete pædagogiske værktøjer, som kan implementeres i din daglige praksis.
Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Mentalisering

Kursus for praktikere og professionelle.
Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 13.00 – 16.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

I vores samspil med andre mennesker er det meget vigtigt at kunne mentalisere, dvs. evnen til at kunne gøre sig nogle tanker om de intentioner og tanker, der ligger bag andre menneskers handlinger. Udfordringer med at mentalisere kan føre til en lang række af indrepsykiske og sociale vanskeligheder og mentaliseringsevne er derfor et begreb, der nu om dage bruges i mange forskellige behandlingssammenhænge.

På dette kursus vil du blive klogere på, hvad det vil sige at kunne mentalisere. Du vil få indsigt i, hvordan vi som mennesker i vores sociale dagligdag er helt afhængige af at kunne mentalisere samt hvilke problemer, det giver, hvis vi er udfordrede på vores mentaliseringsevne. Herunder vil der blive gennemgået eksempler på, hvordan vi fejltolker andre menneskers signaler, hvis vi har svært ved at mentalisere.

Læs mere om kurset her
Læs mere om temaaftenen her

Temaaften - Udvidet forældresamarbejde

Temaaften for professionelle
Torsdag d. 11. april 2019 kl. 16.30-19.30 på Basen Nord Skole, Søndervangen 51, 3460 Birkerød

Til vores Temaaften torsdag d. 11. april, har vi inviteret familiebehandler, Tommy Hjordt, til at fortælle om hvordan vi, som professionelle, kan anvende mentaliseringsbaserede tilgange til at udvikle og styrke forældresamarbejdet – særligt i de situationer, vi oplever som udfordrende. Denne Temaaften byder på masser af praksisnære eksempler, faglige input og ideer som kan anvendes i vores daglige praksis.

Læs mere om temaaftenen her
Læs mere om kurset her

Når forældresamarbejdet bliver kompliceret

Kursus for praktikere og professionelle.
Onsdag d. 10. april 2019 kl. 13.00 – 16.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Hvad gør vi, når vi som professionelle udfordres i mødet med forældre? Hvordan håndterer vi det at have forskelligt syn på barnet, eller på hvad der skal til? Hvad hvis vi har forskellige forventninger til, hvem der gør hvad i samarbejdet?

Kurset vil give dig konkrete strategier til at professionalisere din faglige rolle, og vi vil komme med forskellige bud på hvordan du fagligt kan rammesætte og strukturere samarbejdet. Ligeledes vil vi komme med konkrete beskrivelser af, hvordan du kan benytte et fokus på mentaliseringsbegrebet til at fremme en forståelse af de bagvedliggende mekanismer og årsager.

Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Skolevægring og isolation

Kursus for praktikere og professionelle.
Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 13.00 – 16.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Skolevægring og isolation kan have mange årsager, men kan ofte knyttes til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og andre psykiske vanskeligheder. Skolevægring handler ofte om børn og unge, som har haft skolefravær i kortere eller længere perioder, og uden den rette indsats, kan skolevægringen udvikle sig til mere alvorlige isolationsproblematikker, hvor den unge isolerer sig på sit værelse eller slet ikke kommer ud af hjemmet.

På dette kursus, vil vi gennemgå de forskellige typer af skolevægring og isolation, de bagvedliggende årsager samt hyppigt ledsagende diagnoser. Med udgangspunkt i to cases vil du få konkrete værktøjer og strategier til hvordan arbejdet kan tilrettelægges i praksis, samt til at tilrettelægge individuelle undervisnings- og behandlingsforløb for børn og unge med skolevægring, som måske har isoleret sig i hjemmet.
Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Børn og unge med spiseforstyrrelser og autisme

Kursus for praktikere og professionelle.
Fredag d. 8. marts 2019 kl. 9.00 – 12.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Unge med en autismediagnose har større sandsynlighed for at udvikle en længerevarende spiseforstyrrelse. Det er en problematisk cocktail, da begge diagnoser fordrer et rigidt fokus på bestemte ting, heriblandt krop og mad, hvilket kan gøre behandlingen kompliceret.

Kurset vil klæde dig på til at forstå og håndtere børn og unge med forskellige typer af spiseforstyrrelser, i kombinationen med autisme og andre psykiatriske diagnoser. Du vil få konkrete handlemuligheder og værktøjer til dit arbejde med målgruppen, og du vil få mulighed for at reflektere over egen praksis sammen med andre praktikere.
Læs mere om kurset her
Læs mere om kurset her

Børn og unge med OCD autisme

Kursus for praktikere og professionelle.
Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 9.00 – 12.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Oplever du at mangle viden om børn og unge, med OCD og Autisme? Har du brug for handlemuligheder og værktøjer i forhold til denne målgruppe? Og har du brug for at få andre øjne på dine udfordringer?
 
På dette 3 timers kursus, får du faktuel viden om OCD og Autisme. Du vil blive præsenteret for nogle konkrete metoder til at arbejde med bl.a. stressreduktion, og du vil få nogle konkrete pædagogiske værktøjer, som kan implementeres i din egen praksis.
Læs mere om kurset her
Læs mere her

Metakognitiv terapi til børn og unge

Temaaften for professionelle
Torsdag d. 31. januar 2019 kl. 16.30-19.30 på Basen Skole, Carl Nielsens Allé 15C, 2100 København Ø

Til vores Temaaften torsdag d. 31. januar, har vi inviteret en af Danmarks førende eksperter i metakognitiv terapi, Marie Louise Reinholdt-Dunne, cand.psych.aut, til at fortælle om den teoretiske metakognitive model og introducere os til forskellige terapeutiske værktøjer og teknikker. Oplægget vil ligeledes komme omkring, hvordan man som professionel kan gøre brug af metakognitiv terapi i komplekse problemstillinger.

Læs mere her
Læs mere her

Vores tolkninger af andres adfærd

Temaaften for professionelle
Torsdag d. 22. november 2018 kl. 16.30-19.30 på Basen Nord Skole, Søndervangen 51, 3460 Birkerød

Hvordan beskytter man sig mod psykiske belastninger i arbejdet med mennesker med problemskabende adfærd? Når vi oplever, at andre har problemskabende adfærd, kan det skabe afmagt hos os. På denne Temaaften vil psykolog Dorthe Birkmose give os en forståelse af afmagtens betydning for vores praksis, og diskutere hvad der sker, når vi henholdsvis tolker den problemskabende adfærd som vores egen versus den andens skyld. Slutteligt vil faglighedens betydning for både selvbeskyttelse og etik, i vores tolkninger af problemskabende adfærd, blive behandlet.

Læs mere her
Læs mere her

Børn og unge med computerspil- og onlineafhængighed

Temaaften for professionelle
Torsdag d. 30. august 2018 kl. 16.30-19.30 på Basen Skole Carl Nielsens Allé 15C, 1. sal, 2100 København Ø

Computerspil, sociale medier og børn og unges stigende tidsforbrug i de virtuelle verdener kan blive en altoverskyggende og tidskrævende beskæftigelse. Det kan gå ud over familien, skolen, vennerne og fritidsinteresserne. På denne Temaaften vil psykologerne David Madsen og Mads Bank fra DABECO (Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed), vil give en forståelse af computerspilsafhængighed og nogle samtaleteknikker, som er målrettet børn og unge med et problematisk computerspilsforbrug.

Læs mere her
Læs mere her

Selvregulering i en neuroaffektiv forståelsesramme

Temaaften for professionelle
Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 17.00-20.00 på Basen Skole Carl Nielsens Allé 15C, 1. sal, 2100 København Ø

I vores arbejde med børn og unge oplever vi, at mange har store vanskeligheder med selvregulering. Det er børn og unge, som let frustreres, er impulsstyrede, indesluttede og ofte svære at fornemme i kontakten. Aftenens tema vil tilbyde en neuroaffektiv forståelse af børn og unges følelsesmæssige udvikling, deres evne til tilknytning og forståelse af psykiske vanskeligheder.

Læs mere her
Læs mere her

Den gode samtale

Temaaften for professionelle
Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 17.00-20.00 på Basen Skole Carl Nielsens Allé 15C, 1. sal, 2100 København Ø

At have samtaler med store børn og unge kan være udfordrende – særligt hvis samtalen berører tunge og svære emner, der kræver, at vi hjælper den unge til at kunne skabe forandring i sit liv. Aftenens tema tager udgangspunkt i, hvordan vi rammesætter og kvalificerer samtaler med store børn og unge – særligt, når samtalen bliver svær.

Læs mere her
Læs mere her

At forstå unge med PDA, angst og autisme & værktøjer til behandlingen

Temaaften for professionelle
Torsdag d. 8. februar 2018 kl. 17.00-20.00 på Basen Skole Carl Nielsens Allé 15C, 1. sal, 2100 København Ø

Personer med PDA er ekstremt følsomme over for, at andre stiller krav eller har forventninger til dem, da dette udløser angstreaktioner hos dem, også selv de mindste krav som f.eks. at børste tænder.

Læs mere her
Læs mere her

Den traumatiserede hjerne

Temaaften for professionelle
9. november 2017 kl. 16.30-19.30 på Basens nye afdeling i Birkerød, Søndervangen 51, 3460 Birkerød.

Aftenens tema vil tage afsæt i en kort introduktion til, hvordan vore hjerner fungerer, og hvad der sker, hvis et menneske bliver udfordret over evne og ikke magter at fungere i sit almindelige liv.

Læs mere her
Læs mere her

At spille sin kollega god gennem dialog

Temaaften for professionelle
7. september 2017 kl. 17.00-20.00

Aftenen vil veksle mellem oplæg om henholdsvis den gode sociale dialog og den gode professionelle dialog på arbejdspladsen. Hvordan kan vi bidrage til at spille vores kollegaer bedre og dermed bidrage til at sætte bevægelser i gang, der gør alle i teamet bedre og øger vores faglighed og arbejdsglæde?

Læs mere her
Læs mere her

Spiseforstyrrelser og ASF

Faglig eftermiddag for professionelle – gratis arrangement
Onsdag d. 3. maj 2017 kl. 12.30 – 15.30

Vi oplever, at den rigide tankegang og adfærd der er forbundet med ASF har stor indflydelse på spisevanerne og kropsopfattelsen. En spiseforstyrrelse i forbindelse med en ASF-diagnose, bør adskilles fra en almindelig spiseforstyrrelse og den rette behandlingsmæssige tilgang har stor betydning for, hvorledes vi hjælper den unge videre.

Læs mere her
Læs mere her

PDA (pathological demand avoidance)

Faglig eftermiddag for professionelle
Torsdag d. 20. april 2017 kl. 13.30-15.30

Det er ret almindeligt at børn med PDA (ekstrem kravafvisende) har problemer med at blive forstået af deres omgivelser, og at det spiller en rolle for at forstå, hvorfor de isolerer sig så konsekvent og derved søger at undgå stimuli, som de ikke selv har kontrol over. De er ofte bevidste over, at de ikke kan kontrollere deres udtalte affektreaktioner og dette piner dem.

Læs mere her

Det siger kursister og deltagere om Basens kurser og Temaaftener:

“Det var godt, at få bredt begrebet spiseforstyrrelse ud, samt at få indsigt i forskellene, der er mellem spiseforstyrrelser med/uden autisme. Jeg fik konkret og ny viden samt værktøjer til at arbejde med og bagom spiseforstyrrelser i mit daglige arbejde.”

“Oplægget gav mig håb for bedre forhold for de mennesker som vi skal forstå og hjælpe, samt for vores eget arbejdsmiljø. Det er lige det jeg brænder for og gerne vil.”

Dejligt at der blev talt ind i en grundlæggende autismepædagogisk tilgang i behandlingsarbejdet. Jeg fik nogle konkrete ideer med hjem til brug i praksis, hvilket jeg vil anvende når det er relevant.”

“Super foredragsholder – stor indsigt og en fantastisk måde at formidle det på.”

“Jeg gik herfra med nye tanker, nye begreber og nye perspektiver.”

“Jeg fik nogle nye værktøjer samt fik mulighed for at reflektere og systematisere mit eget arbejde.”

“Venlige mennesker på stedet – dejlig mad 100 kr er super billigt – så får man nemt råd og nemt “lokket” kollegaer med 🙂 Fedt at I gæstfrit åbner dørene for os “udefra” og fortæller om Basen. Fantastisk foredragsholder med højt fagligt niveau – godt valg! Det var et knald godt foredrag med humor og alvor og mange faglige input, som jeg kan tage med direkte ud i min hverdag som socialpædagog.”

“Det var meget konkret, med gode praktiske eksempler, og teori som underbyggede det sagte. Det hele supplerede hinanden, da det jo kun var et kursus på 3 timer. Gode eksempler på mødedagsordner, forberedelse til møder og mentaliserings-delen var meget interessant.”