Skole for børn og unge med depression

Hvad er depression?

Depression er en psykisk lidelse, der kan ramme alle. Børn og unge får også depressioner. Det er svært at vide, hvornår der er tale om en depression, da depressioner ofte udvikles med små skridt. Det er uvist, hvorfor nogle børn og unge rammes af depression. Oftest kan årsagssammenhængen findes i en kompliceret blanding mellem forskellige belastningsfaktorer, øget sårbarhed og genetiske betingelser.

Øget reaktion med irritation, træthed og tristhed er fællestræk som kendetegner børn og unge med depression. Ligeledes at børn og unge med depression trækker sig fra sociale arrangementer og undlader at gøre ting som de tidligere var glade for.

For børn og unge med depression gælder det at de ofte mærker at de er triste og kede af det, men føler at det er svært at sætte ord på når nogen spørger, hvorfor de er kede af det. Tristhed ledsages ofte af manglende selvtillid, koncentrationsbesvær, angst og nedsat energi. De fleste mærker også fysiske symptomer som hoved- og mavepine. Både de fysiske og psykiske symptomer bliver med tiden mere udtalte og der er brug for professionel støtte og behandling af depressionen for at barnet eller den unge kan blive rask igen.

Sådan forstår Basen depression hos børn og unge.

På Basen arbejder vi dagligt på at stressreducerer og skabe et trygt og forudsigelige læringsmiljø for børn og unge med depression. I ICD-10-diagnosesystemet hører depression til blandt de affektive sindslidelser; følelsesbetonede lidelser.

Depressioner har mange udtryk og kan variere fra de lette til de svære og til tider livstruende former. Som forældre er det naturligt at børn i perioder er mindre glade og triste i forbindelse med modgang, i eksamensperioder, pubertet, drillerier, dødsfald i nærmeste familie osv.

Ofte søges der ikke, eller alt for sent, behandling fordi symptombilledet opleves diffust, hvilket gør det svært at vurdere om ens barn er ”rigtig” syg. Andre kommer til at fejltolke symptomerne da nogle børn kun omtaler de fysiske aspekter af depressionen.

Disse forhindringer for igangsættelse af behandlingen kan blive livstruende for børn og unge med depression, da depression er en lidelse med stor selvmordsrisiko.

Hvordan arbejder Basen med depression hos børn og unge?

På Basen er vi optaget af at give børn og unge oplevelsen af at kunne gå i skole og opretholde en hverdag med en skolegang med både faglig læring og social interaktion. Vi er på samme tid optaget af at eleven opnår kompetencer ift. selvindsigt i egne ressourcer og udfordringer, samt udvikler hensigtsmæssige læringsstrategier.

Vi er meget opmærksomme på at arbejde med de årsager der ligger til grund bag depressionen for at kunne minimere eller afhjælpe disse. Hvis et barn eller ung føler sig stresset eller belastet af skolegang arbejder vi med at nedsætte antallet af ugentlige undervisningslektioner og gradvist arbejde mod øgning af dette. Målet med dette er at barnet eller den unge med depression skal opleve succes i behandlingen, undgå oplevelser med nederlag og fornyet energi.

På Basen er vi optaget af kognitiv adfærdsterapi ift. børn og unge med depression. Vi forstår kognitiv adfærdsterapi som en terapiform, hvor vi arbejder med at ændre uhensigtsmæssig adfærd og generere nye måder at tænke og mestre udfordringerne på. Eleverne med depression oplever gradvist, at de overkommer nye udfordringer, og kan sætte ind med nye og mere hensigtsmæssige handlinger.  I den kognitive terapi arbejder vi primært med elevens tænkning, og undersøger sammen med eleven sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger.

Depression & angst hos børn og unge

Ofte kan depression ses sammen med abnorm separationsangst, generaliseret angst eller panikangst. På Basen arbejder vi med blandt andet med kognitiv adfærdsterapi i form af Cool Kids og tilsvarende evidensbaserede metoder.

Depression og skolevægring hos børn og unge

Skolevægring kan også hænge sammen depression. Her er det væsentligt at udelukke fysiske sygdomme, familiære problematikker og sociale problematikker. På Basen ser vi et mønster i, at jo længere tid en elev ikke har været i skole, des sværere bliver det at få eleven tilbage i skolen. Skolevægring opstår ofte når en elev har været hjemme i en ferie- eller sygdomsperiode eller ved alvorlig sygdom, død eller skilsmisse i familien.

Den bedste behandlingspraksis ved skolevægring og depression er kognitiv adfærdsterapi.

Depression og ASF hos børn og unge

Vi oplever at de børn og unge som har autismespektrumsforstyrrelser (ASF) og som dertil udvikler en depression, kan udvikle en yderst stærk form for eksistentiel depression, hvor hele den unges eksistentielle grundlag bliver betvivlet. Barnet/den unge kan stille spørgsmål som; Hvorfor er jeg ikke god nok? Hvorfor kan jeg ikke lave de faglige ting godt nok? Uanset hvad jeg laver i skolen, så er det aldrig godt nok. Derfor vil jeg ikke prøve at lave noget faglig! Hvorfor er der ingen der gider snakke med mig i frikvarteret?

Vores behandlingserfaring, for de elever der er depressive og diagnosticeret med autismespektrumsforstyrrelser, har vist os, at den bedste behandling er kognitiv adfærdsterapi.

Depression & OCD hos børn og unge

OCD kan ofte optræde sammen med depression/depressive tilstande. Børn og unge kan ofte blive meget triste og depressive ved at have svære OCD-symptomer. Kognitiv terapi er ret virkningsfuldt for denne gruppe af elever, og en aflastning af elven ift. skolearbejde, sociale forpligtelser osv. Ved svær OCD & depression anbefales ofte medicinering.

Børn og unge med depression

Har dit barn en depression?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig og dit barn videre.

Visitationsansvarlig psykolog
Gitte Lai Højmose

Telefon: 53793570
Mail: glh@basen.dk

Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk

Basen er et selvejende skole- og dagbehandlings tilbud, med afdelinger på Østerbro og i Birkerød.
Se også basennord.dk